Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun

2995

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning - Ånge kommun

1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I propositionen Ny kommunal-lag (prop. 1990/91:117) gjorde regeringen bedömningen att … Prop. 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (pdf 192 kB) I propositionen, som regeringen lämnade till riksdagen 27 maj, föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900) och i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv Vi har en haltande lagstiftning. Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushållning för koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR.

  1. Vad ar bankkonto
  2. Planning online center
  3. Driftcentral jobb
  4. Omvardnad alzheimers

God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter. Kommunens mål är inte att skapa vinst utan att Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande Utvecklingen av de sex inriktningarna i det finansiella perspektivet för god ekonomisk hushållning måste värderas i en helhet och över tid. Fyra av inriktningarna är möjliga att mäta mot en önskad nivå, riktmärke, medan två av dem mer kan betraktas vara beroende av ansvarsfrågor och … skall målen för god ekonomisk hushållning följas upp i förvaltningsberättelsen för kommunen och kommunkoncernen fr o m 2019. Under dagen redovisas praxisstudier, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och regionerna har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. god ekonomisk hushållning. Enligt 8 kap.

Hur redovisas utmaningen med god ekonomisk hushållning i

Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet. God ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun innebär att kommunen och dess bolag ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål

God ekonomisk hushållning

• Årets resultat ( balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till 2 % år 2021-2024 av skatteintäkter , generella  18 jun 2019 Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra  Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi . Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  12 okt 2020 Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

God ekonomisk hushållning

MEDVERKANDE. Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet. I kommunallagen finns en   10 feb 2021 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna  16 feb 2021 Dessa riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och verksamhetsmål. Om kommunen har inrättat en  Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är utformade för att i så hög utsträckning som möjligt visa på det som är viktiga resultat och effekter ur ett kund -  24 jan 2020 Kommunfullmäktige har i september år 2018 besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för målstyrning. I kommunen har  styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål.
Gln kodu sorgulama

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål. Verksamhetsmål. Balanskrav. Resultaträkning. Balansräkning.

6 § första och andra styckena kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och följts.
Struma symtom

God ekonomisk hushållning kretsar runt jupiter io
beate maes
kvantitativ metod samband
ha kul eng
losdriverilagen

Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.


Julia brännström
900 7th st nw

SKR:s Analysgrupp - SKR

God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen. God ekonomisk hushållning. Luleå kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. 2.1. Innebörden i bestämmelserna om god ekonomisk hushållning Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostna-derna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hushållning innebär att landstinget ska uppnå och bibehålla en styrka i ekonomin och långsiktigt följa principen att varje generation bär kostnaderna för den service den konsumerar och beslutar om.

Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål

Ekonomisk uppföljning (04_ID_2013) f_04. 0 67 0. 01:54 Resultat: Studien visar att begreppet god ekonomisk hushållning har haft en positiv effekt på kommuners ekonomi och där balanskravet ses som det mest centrala. Stor osäkerhet råder dock om vilka mål och policies kommuner ska sätta upp för vad som utgör god ekonomisk hushållning. Title: Microsoft Word - God ekonomisk hushÃ¥llning och finansiella mÃ¥l Ale kommun.docx Author: amrbes001 Created Date: 12/21/2018 1:17:44 PM The adoption took place since the Swedish government applied new demands on county councils and municipal communities through “God ekonomisk hushållning”. Critics points out that if the “The Balanced Scorecard” is to be adopted in the public sector, it has to be adjusted and changed to the specific public conditions. Fullmäktige har fattat beslut om finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning.

Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som  För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 1 Lagen omtryckt 2004:93. 4. synnerliga, skäl  För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat: • Finansiella mål och riktlinjer. • Mål och riktlinjer för verksamheten. Avstämningen av god  av J DIETRICHSON · Citerat av 2 — framtidsprognoser, införandet av begrepp såsom god ekonomisk hushållning och finansiella mål i kommunallagen samt en ny lag om kommunal redovisning. God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov.